Drabant 30 klublogo Drabant625 D-logo
standerhvid196 Drabant170

 

Vedtægt for Drabant 30 Klubben
(Erstatter tidligere love med klassebestemmelser)

§ 1. Navn
Klubbens navn er Drabant 30 Klubben.
Klubbens stander er hvid med blå kant og blåt d30 motiv.

§ 2. Hjemsted
Klubbens hjemsted er adressen for den til enhver tid værende formand.

§ 3. Formål
a. Klubbens formål er at optage ejere af Drabant 30 samt varetage disses interesser
b. At føre fartøjsregister over alle producerede Drabant 30

§ 4. Medlemskab
Alle Drabant 30 ejere kan optages som aktive medlemmer.
Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages alle interesserede.

§ 5. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af april.

§ 6. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt. Hvis der afholdes Drabant 30 træf, da i forbindelse med dette arrangement.
b. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftlig med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af brev eller – efter aftale – med e-mail. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde (brev eller e-mail) 1 måned før generalforsamlingen.
c. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelse og suppleant
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, jfr. dog § 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 20 pct. af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden følger reglerne i § 6 b. Afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 12.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Ved en ekstraordinær generalforsamling dog med simpelt stemmeflertal.

§ 9. Bestyrelsen
Klubbens ledelse består af 3 medlemmer og 1 – 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og sekretær. I ulige år vælges kasserer og suppleant(er). Genvalg kan finde sted.
På den årlige generalforsamling fremlægger kassereren et revideret årsregnskab, jfr. § 10.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, bogføring og beholdninger.

§ 11. Tegningsret
Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab klubben udadtil.

§ 12. Opløsning af klubben
Klubben kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af klubben kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de 2 generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, til ungdomsarbejde inden for sejlsport.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Faaborg den 14.januar 2017.